آخرین وضعیت درمانی و جسمانی پدر کیان پیرفلک

«مهرداد پیرفلک» توضیحاتی درباره وضعیت جسمی و سلامت برادرش «میثم پیرفلک» پدر «کیان پیرفلک» در اینستاگرام منتشر کرده است.

آخرین وضعیت درمانی و جسمانی پدر کیان پیرفلک
«مهرداد پیرفلک» توضیحاتی درباره وضعیت جسمی و سلامت برادرش «میثم پیرفلک» پدر «کیان پیرفلک» در اینستاگرام منتشر کرده است.