از تقدیر حضور میدانی مسئولین تا نتیجه کنکور و مصرف بنزین

هر روز با پادکست دکه روزنامه خلاصه گزارش روزنامه‌ها را به گوش‌تان می‌رسانیم.

از تقدیر حضور میدانی مسئولین تا نتیجه کنکور و مصرف بنزین
هر روز با پادکست دکه روزنامه خلاصه گزارش روزنامه‌ها را به گوش‌تان می‌رسانیم.