استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان به منظور تأمین نیازهای خود در گروههای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی رازی اقدام به برگزاری فراخوان برای جذب نیروهای متعهد خدمت و قرارداد موقت به عنوان هیات علمی آموزشی یا پژوهشی) مطابق با ماده 14 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی نموده است. The post استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان به منظور تأمین نیازهای خود در گروههای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی رازی اقدام به برگزاری فراخوان برای جذب نیروهای متعهد خدمت و قرارداد موقت به عنوان هیات علمی آموزشی یا پژوهشی) مطابق با ماده 14 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی نموده است.

The post استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان first appeared on مرجع آگهی های استخدام.