استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با بیمه در شرکت دقیق ارتباط هوشمند

شرکت دقیق ارتباط هوشمند در اصفهان جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر در مناطق و نواحی کاشان،بادرود،نطنز،اردستان و... دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازپشتیبان دستگاه کارتخوانترجیحا آقابصورت حضوریتمام وقتمقطع تحصیلی: کاردانی و کارشناسیدر مناطق و نواحی کاشان،بادرود،نطنز،اردستان و... با...

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با بیمه در شرکت دقیق ارتباط هوشمند

شرکت دقیق ارتباط هوشمند در اصفهان جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر در مناطق و نواحی کاشان،بادرود،نطنز،اردستان و... دعوت به همکاری می نماید:عنوان شغلیشرایط احرازپشتیبان دستگاه کارتخوانترجیحا آقابصورت حضوریتمام وقتمقطع تحصیلی: کاردانی و کارشناسیدر مناطق و نواحی کاشان،بادرود،نطنز،اردستان و... با...