استخدام چهار ردیف شغلی برای شرکت بایودنت در ساوه

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده (بایودنت) در ساوه (مرکزی) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1کارشناس منابع انسانیجنسیت: آقاسطح تحصیلات: حداقل کارشناسیرشته تحصیلی: مدیریت، روانشناسیسابقه کار: حداقل یکسالمهارتها: استخدام و هماهنگی مصاحبه و همچنین جمع آوری...

استخدام چهار ردیف شغلی برای شرکت بایودنت در ساوه

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده (بایودنت) در ساوه (مرکزی) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1کارشناس منابع انسانیجنسیت: آقاسطح تحصیلات: حداقل کارشناسیرشته تحصیلی: مدیریت، روانشناسیسابقه کار: حداقل یکسالمهارتها: استخدام و هماهنگی مصاحبه و همچنین جمع آوری...