اطلاعات سایت FIPIRAN با اطلاعات سایت صندوق همخوانی دارد | FIPIRAN مرجع تولید داده نیست

مدتی قبل جدولی از میزان خرید سهام توسط صندوق های با درآمد ثابت در فضای مجازی منتشر شد. جدولی که بسیاری اطلاعات آن را زیر سئوال بردند و منتقدان به عملکرد صندوق های با درآمد ثابت اعلام کردند که اطلاعات این جدول را از روی سایت FIPIRAN برداشته اند. نبض بورس در گفتگو با روح الله دهقان به این پرسش پاسخ داده است که آیا داده های سایت FIPIRAN مشکل دارد؟

اطلاعات سایت FIPIRAN با اطلاعات سایت صندوق همخوانی دارد | FIPIRAN مرجع تولید داده نیست
مدتی قبل جدولی از میزان خرید سهام توسط صندوق های با درآمد ثابت در فضای مجازی منتشر شد. جدولی که بسیاری اطلاعات آن را زیر سئوال بردند و منتقدان به عملکرد صندوق های با درآمد ثابت اعلام کردند که اطلاعات این جدول را از روی سایت FIPIRAN برداشته اند. نبض بورس در گفتگو با روح الله دهقان به این پرسش پاسخ داده است که آیا داده های سایت FIPIRAN مشکل دارد؟