افشاگری پیرهادی از چرایی وقوع سیل تهران

محسن پيرهادی ،نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در توجيه اين عدم مديريت به موقع و قاطعانه می گوييد هشدار داده ايد، پيامك زده ايد و بنر هشدار نصب كرده ايد، اين چه سبك مديريت است؟ چرا در روز هشدار مسير، امام زاده و رستوران‌ها را تعطيل نكرديد؟

افشاگری پیرهادی از چرایی وقوع سیل تهران
محسن پيرهادی ،نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در توجيه اين عدم مديريت به موقع و قاطعانه می گوييد هشدار داده ايد، پيامك زده ايد و بنر هشدار نصب كرده ايد، اين چه سبك مديريت است؟ چرا در روز هشدار مسير، امام زاده و رستوران‌ها را تعطيل نكرديد؟