این زن با انحصار چقدر در فوتبال ایران به جیب زده؟

چرا باید یک مرکز پزشکی - که به صورت خصوصی اداره می‌شود و قاعدتا به دنبال منافع  اقتصادی خود است - انحصار انجام تست‌های پزشکی تیم‌های فوتبال را در اختیار بگیرد

این زن با انحصار چقدر در فوتبال ایران به جیب زده؟
چرا باید یک مرکز پزشکی - که به صورت خصوصی اداره می‌شود و قاعدتا به دنبال منافع  اقتصادی خود است - انحصار انجام تست‌های پزشکی تیم‌های فوتبال را در اختیار بگیرد