این نماد به بازار پایه منتقل می شود؟

پارس خودرو با نماد خپارس مشمول تعلیق و انتقال به بازار پایه شده، از طرف دیگر وضعیت مالی شرکت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود دریافت افزایش سرمایه، شرکت از ماده ۱۴۱ خارج نمی شود.

پارس خودرو با نماد خپارس مشمول تعلیق و انتقال به بازار پایه شده، از طرف دیگر وضعیت مالی شرکت برای سال آینده نشان می‌دهد که با وجود دریافت افزایش سرمایه، شرکت از ماده ۱۴۱ خارج نمی شود.