بازی Dune Awkening با پخش یک تریلر معرفی شد

در جریان رویداد افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی گیمزکام، بازی Dune Awakening با پخش یک تریلر معرفی شد.

بازی Dune Awkening با پخش یک تریلر معرفی شد
بازی Dune Awkening با پخش یک تریلر معرفی شد

در جریان رویداد افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی گیمزکام، بازی Dune Awakening با پخش یک تریلر معرفی شد.