باید علاوه بر چادر، انواع دیگر حجاب را نیز در چارچوب حکم شرعی حجاب محترم و مجاز دانست / همه دستگاه‌های مسئول مراقب باشند در زمین دشمنان برای دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی بازی نکنند

مواجهه با آنچه در جامعۀ ما «بی‌حجابی» نامیده می‌شود، باید کاملاً هوشمندانه و واقع‌بینانه باشد. چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند ضعف حجاب بعضی از بانوان را نباید به معنای بی‌اعتقادی آنان به مبانی دینی و مخالفت آنان با انقلاب و جمهوری اسلامی دانست.

باید علاوه بر چادر، انواع دیگر حجاب را نیز در چارچوب حکم شرعی حجاب محترم و مجاز دانست / همه دستگاه‌های مسئول مراقب باشند در زمین دشمنان برای دوگانه‌های سیاسی و اجتماعی بازی نکنند
مواجهه با آنچه در جامعۀ ما «بی‌حجابی» نامیده می‌شود، باید کاملاً هوشمندانه و واقع‌بینانه باشد. چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند ضعف حجاب بعضی از بانوان را نباید به معنای بی‌اعتقادی آنان به مبانی دینی و مخالفت آنان با انقلاب و جمهوری اسلامی دانست.