تجربیات هلال احمر ایران دراختیار صلیب سرخ نیکاراگوئه قرار می گیرد

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ایساک لنین براوو، سفیر نیکاراگوئه در ایران از آمادگی هلال احمر برای همکاری با صلیب سرخ نیکاراگوئه خبرداد.

تجربیات هلال احمر ایران دراختیار صلیب سرخ نیکاراگوئه قرار می گیرد
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ایساک لنین براوو، سفیر نیکاراگوئه در ایران از آمادگی هلال احمر برای همکاری با صلیب سرخ نیکاراگوئه خبرداد.