تحریم‌های آمریکا نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل که در جریان سفر به ایران با غلامحسین شافعی نیز دیدار کرده بود، با استناد به گزارش‌های اتاق ایران، اعلام کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است.

تحریم‌های آمریکا نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است
گزارشگر ویژه سازمان ملل که در جریان سفر به ایران با غلامحسین شافعی نیز دیدار کرده بود، با استناد به گزارش‌های اتاق ایران، اعلام کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است.