تضعیف مدارس غیردولتی کمکی به مدارس دولتی نمی‌کند

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: کیفیت مدارس غیر دولتی به افزایش کیفیت نظام آموزشی منجر می‌شود.

تضعیف مدارس غیردولتی کمکی به مدارس دولتی نمی‌کند
رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: کیفیت مدارس غیر دولتی به افزایش کیفیت نظام آموزشی منجر می‌شود.