تقسیم مدال ۴ وزن کشتی آزاد جهان؛ سرود قهرمانی آمریکا