جوانگرایی، تخصص گرایی و نوآوری در بنیاد سینمایی فارابی

تغییر از سینمای سنتی به سینمای اقتصادی صنعتی، طرح راه اندازی تامین مالی جمعی که مدتی پیش در فارابی رونمایی شد و همچنین خبر بهره برداری از مرکز نوآوری فارابی هم از دیگر دلایلی است که می بایست به حرکت قطار فارابی به سمت نوآوری و به روزرسانی به آن استناد کرد.

جوانگرایی، تخصص گرایی و نوآوری در بنیاد سینمایی فارابی
تغییر از سینمای سنتی به سینمای اقتصادی صنعتی، طرح راه اندازی تامین مالی جمعی که مدتی پیش در فارابی رونمایی شد و همچنین خبر بهره برداری از مرکز نوآوری فارابی هم از دیگر دلایلی است که می بایست به حرکت قطار فارابی به سمت نوآوری و به روزرسانی به آن استناد کرد.