خط خورده‌های تیم ملی؛ قائدی از آبی و صادقی از قرمز!

خط خورده‌های تیم ملی؛ قائدی از آبی و صادقی از قرمز!