خوشبخت، برند محبوب ایرانی برای سومین سال متوالی شد

برند خوشبخت موفق به دریافت تندیس زرین برند محبوب در نهمین دوره این جشنواره در هر دو گروه شد.

خوشبخت، برند محبوب ایرانی برای سومین سال متوالی شد
برند خوشبخت موفق به دریافت تندیس زرین برند محبوب در نهمین دوره این جشنواره در هر دو گروه شد.