دری نجف‌آبادی: در حوادث اخیر غصه می‌خورم

قربانعلی دری نجف آبادی گفت: در حوادث اخیر غصه می خوردم که کفران نعمت می کنیم و امیدوارم آنها که لغزش داشتند و خطا کردند به دامان ملت برگردند اگر تقصیری داریم از همه عذرخواهی می کنیم.

دری نجف‌آبادی: در حوادث اخیر غصه می‌خورم
قربانعلی دری نجف آبادی گفت: در حوادث اخیر غصه می خوردم که کفران نعمت می کنیم و امیدوارم آنها که لغزش داشتند و خطا کردند به دامان ملت برگردند اگر تقصیری داریم از همه عذرخواهی می کنیم.