دزدگیر تصویری بهتر است یا ردیاب؟

ورود دزدگیر های تصویری که امکان مشاهده وضعیت خودرو را به مالک می‌ دهد، پیشرفت بزرگی در راستای پیشگیری از سرقت به حساب می‌ آید. اما با به‌ روز شدن روش‌ های سرقت، استفاده از دزدگیر هم چندان کارآمد نبوده و از ابزارهای دیگری مانند ردیاب برای افزایش امنیت خودروها استفاده می‌ شود.

دزدگیر تصویری بهتر است یا ردیاب؟
ورود دزدگیر های تصویری که امکان مشاهده وضعیت خودرو را به مالک می‌ دهد، پیشرفت بزرگی در راستای پیشگیری از سرقت به حساب می‌ آید. اما با به‌ روز شدن روش‌ های سرقت، استفاده از دزدگیر هم چندان کارآمد نبوده و از ابزارهای دیگری مانند ردیاب برای افزایش امنیت خودروها استفاده می‌ شود.