فاجعه ژائو فلیکس در چلسی؛ ۳بازی محروم درحضور اول!

در بازی اول اخراج شد، از سه بازی بعدی محروم است و اگر دوباره محروم یا مصدوم نشود، اجازه حضور در ۱۷ بازی دیگر را دارد. به عبارتی هر بازی فلیکس در لیگ برتر برای تاد بولی تقریبا یک میلیون یورو هزینه دارد.

فاجعه ژائو فلیکس در چلسی؛ ۳بازی محروم درحضور اول!
در بازی اول اخراج شد، از سه بازی بعدی محروم است و اگر دوباره محروم یا مصدوم نشود، اجازه حضور در ۱۷ بازی دیگر را دارد. به عبارتی هر بازی فلیکس در لیگ برتر برای تاد بولی تقریبا یک میلیون یورو هزینه دارد.