مازیار لرستانی، آزمونی برای سینما و تلویزیون ایران

آنچه اکنون مهم است، واکنش هنرمندان چه در سینما و چه در تلویزیون است و اتفاقی که برای لرستانی رخ می‌دهد، یک آموزش بزرگ خواهد بود؟ آیا با هویت یابی یک چهره مشهور احترام گذاشته می‌شود و او همچنان در حرفه‌ بازیگری می‌تواند فعالیت کند یا همکارانش پشتش را خالی می‌کنند؟ این پرسش کلیدی است که زمان به آن پاسخ می‌دهد.

مازیار لرستانی، آزمونی برای سینما و تلویزیون ایران
آنچه اکنون مهم است، واکنش هنرمندان چه در سینما و چه در تلویزیون است و اتفاقی که برای لرستانی رخ می‌دهد، یک آموزش بزرگ خواهد بود؟ آیا با هویت یابی یک چهره مشهور احترام گذاشته می‌شود و او همچنان در حرفه‌ بازیگری می‌تواند فعالیت کند یا همکارانش پشتش را خالی می‌کنند؟ این پرسش کلیدی است که زمان به آن پاسخ می‌دهد.