معاون آکادمی پرسپولیس در هیات فوتبال؛ تعارض منافع رفع می‌شود؟

این موضوع می‌تواند به حواشی و اتهامات بزرگی ختم شود و مشخص نیست چرا این مدت کسی به آن رسیدگی نکرده است. 

معاون آکادمی پرسپولیس در هیات فوتبال؛ تعارض منافع رفع می‌شود؟
این موضوع می‌تواند به حواشی و اتهامات بزرگی ختم شود و مشخص نیست چرا این مدت کسی به آن رسیدگی نکرده است.