مهاجری: «آشتی ملی»، راه نجات کشور است

مهاجری با بیان اینکه جریان اصولگرا چند ویژگی دارد که باعث شده از چشم مردم بیفتد ادامه داد: کاملاً تمامیت‌خواه هستند، رای مردم را کاملاً تزییناتی و تشریفاتی می‌دانند و به شدت جزم‌اندیش.

مهاجری: «آشتی ملی»، راه نجات کشور است
مهاجری با بیان اینکه جریان اصولگرا چند ویژگی دارد که باعث شده از چشم مردم بیفتد ادامه داد: کاملاً تمامیت‌خواه هستند، رای مردم را کاملاً تزییناتی و تشریفاتی می‌دانند و به شدت جزم‌اندیش.