نسخه به روز بازی «سرافرازان» منتشر شد

نسخه بروزرسانی شده بازی سرافرازان پس از چند ماه با اضافه شدن چندین مراحل و امکانات جدید منتشر شد.

نسخه به روز بازی «سرافرازان» منتشر شد
نسخه بروزرسانی شده بازی سرافرازان پس از چند ماه با اضافه شدن چندین مراحل و امکانات جدید منتشر شد.