واکنش عبدی و پاسخ ابطحی درباره اعترافات سپیده رشنو

پس از اعلام انتشار واکنش عبدی به پخش اعترافات سپیده رشنو ، ابطحی پاسخی خطاب به وی منتشر گرد.

واکنش عبدی و پاسخ ابطحی درباره اعترافات سپیده رشنو
پس از اعلام انتشار واکنش عبدی به پخش اعترافات سپیده رشنو ، ابطحی پاسخی خطاب به وی منتشر گرد.