گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | سودسازترین نمادهای امروز بازار

شاخص کل بورس دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۶۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | سودسازترین نمادهای امروز بازار
شاخص کل بورس دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۹۸ هزار و ۶۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.