گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ | نقشه بورس امروز چگونه بود؟

شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۲۸۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۹۰۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ | نقشه بورس امروز چگونه بود؟
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۲۸۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۹۰۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ را بخوانید.