گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین خروج پول حقیقی

شاخص کل بورس سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۴۱۹۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۵۰۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین خروج پول حقیقی
شاخص کل بورس سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۴۱۹۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۵۰۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.