۱۰۰ شهر دیگر در وضعیت آبی قرار گرفتند

بر اساس بروزرسانی اخیر، شمار شهر‌های زرد و آبی تغییر زیادی داشته است؛ افزایشی خوشحال کننده که موجب شده شمار شهر‌های زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ کاهش یافته و به عوض آن، تعداد شهر‌های آبی از ۷۱ به ۱۷۱ شهرستان افزایش بیابد. یعنی قرار گرفتن حدود ۴۰ درصد شهرستان‌های کشورمان در وضعیت آبی.

۱۰۰ شهر دیگر در وضعیت آبی قرار گرفتند
بر اساس بروزرسانی اخیر، شمار شهر‌های زرد و آبی تغییر زیادی داشته است؛ افزایشی خوشحال کننده که موجب شده شمار شهر‌های زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ کاهش یافته و به عوض آن، تعداد شهر‌های آبی از ۷۱ به ۱۷۱ شهرستان افزایش بیابد. یعنی قرار گرفتن حدود ۴۰ درصد شهرستان‌های کشورمان در وضعیت آبی.