2877میلیارد دلار درآمد نفتی که تحریم از ایران ربود

بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸۷۷ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی ممکن برای کشور از ناحیه صادرات نفتی از دست رفته است. به قیمت‌های امروز، سرانه هر خانوار در این ثروت از دست رفته، معادل یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران می‌شود.

2877میلیارد دلار درآمد نفتی که تحریم از ایران ربود
بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸۷۷ میلیارد دلار از درآمد‌های ارزی ممکن برای کشور از ناحیه صادرات نفتی از دست رفته است. به قیمت‌های امروز، سرانه هر خانوار در این ثروت از دست رفته، معادل یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران می‌شود.