Checkout

هشدار: برای استفاده از ارسال ویلوک ، باید راه اندازی کنید وب هوک برای هر درگاه پرداخت. شما می توانید تنظیمات را پیدا کنید آموزش ,وب هوک با رفتن بهمستندات -> وب هوک را جستجو کنید. این پیام پس از جابجایی به حالت زنده نمایش داده نمی شود
شناسه پلن مورد نیاز است